BODRUM AKYARLAR KARAİNCİR 345.300M2 YATIRIMLIK ARSA :

FİYAT : 45.000.000 DOLAR

Bodrum aynı zamanda uluslararası hava limanına yakındır. Bodrum’a olan mesafesi 35 km’dir. Resmi adı Milas-Bodrum Havalimanı’dır. Hava limanı Milas sınırları içerisindedir. Bodrum’da üç büyük marina ve büyük yolcu gemilerinin yana ş abilece ğ i gemi yana ş ma iskelesi de mevcuttur. Marinaların ilk yapılanı Bodrum merkezde bulunan Milta marinadir. İ kinci marina Turgutreis beldesinde bulunan D Marin ve üçüncüsü Yalıkavak beldesinde bulunan Port Bodrum’dur. Arazimizin Çevresinde turizm amaçlı tesisler,Turgutreis Marina, Karaincir ve Akyar koyları yer almakta , konut yerle ş im alanları bulunmaktadır. Yarımadanın di ğ er yakasında 5 yıldızlı bir otel in ş atı devam etmektedir. Yarımadanın ana kara ile ba ğ lantı noktalarında do ğ al kumsal alanları mevcuttur. Arazimiz Bodrum merkeze yakla ş ık 20km,Uluslararası Bodrum Havaalanına ise yakla ş ık 40km.mesafededir.

ARAZİ BİLGİLERİ :

İl: Mu ğ la
Pafta : x
Köyü : Akyarlar
İ lçesi : Bodrum
Yüzölçümü : 345.300,00 m2
Kullanım Durumu
Bölge Yapılanması
Bölge Yapılaşma Yoğ unluğu
Boş
Konut,Turizm
25% – 75%
Belediyesi : Turgutreis
Mevkii : Karaincir Niteliği : Tarla
Parsel : x

ARAZİ YAPISI VE KONUMU :

Arazi genel yapısı doğal kayalıktır.Engebeli ve eğimli alanları ile kıyıya dik kesimleri bulunmaktadır.Arazimizin üzeri doğal bitki örtüsü ile kaplıdır.Arazimizin üzerinde 2863,3386 ve 5226 sayılı yasalar kapsamına giren herhangi bir kültür varlığı bulunmamaktadır.
Denize Kıyısı Evet
Deniz Tarafında Evet
Deniz Manzarası Evet
Hakim cepheler Kuzey,Güney,Doğu
Telefon Var

BÖLGE ALT YAPISI :

Elektrik Var
Su Var
Atık Su Bağlantısı Var
Yol Var
Telefon Var

İMAR PLANI :

Turgutreis Belediyesi ile yapılan şifahi görüşmelerde aynı yarımadanın diğer yakasına yapılmakta olan otel için 40% imar izni verildi ğ i,bu oranın buraya yapılacak benzer yapıla ş ma için emsal olarak uygulanabileceği,konutlarda 20% olan mevcut emsal oranının 30% olarak uygulanabilece ğ i olasılık dahilindedir. Arazimiz Turgutreis Belediyesi mücavir saha hudutları ve yetki alanı içinde kalmaktadır.08.02.2007 tarihinde , Turgutreis belediyesi Fen İş leri Müdürlü ğ ü’nde yapılan çalı ş ma sonucunda,parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İ mar Planında ,II.Konut, Turizm, Günübirlik ve Rekreasyon alanlarından olu ş du ğ u görülmektedir.
Mevcut duruma göre ;
II.Konut taban oturum alanı Turizm Alanı (Otel v.b) taban oturum alanı Günübirlik tesis taban oturum alanı
25.510,20 m2 8.271,90 m2 13.922,60 m2
Toplam 47.704,70 m2
Bölge genelinde uygulanan imar yapıları 2 kat ile sınırlanmaktadır.Ancak iarazinin e ğ imli olu ş u ve yapılacak yapılarda çatı uygulanması halinde, kat adedi,bodrum ve çatı alanlarının kullanılması ile birlikte 3 ½ kat olarak dikkate alınabilir.
Bu durumda inşaatalanları aşağıdaki gibi oluşacaktır: II.Konut toplam in ş aat alanı Turizm Alanı (Otel v.b) toplam inşaat alanı Günübirlik tesis toplam in şaat alanı
89.285,70 m2 28.951,65 m2 48.729,10 m2
Toplam 166.966,45 m2

 

ARAZİNİN YAPILAŞMA ÖZELLİĞİ :

Arazimiz , turizm konaklama ve II.Konut – Turizm iş lev alanındadır.Plan tadilatı 001.07.1999 tarih ve 3830 sayılı yasanın geçici maddesinin amir hükmü gere ğ ince düzenlenmi ş olup , bu yasaya ili ş kin yönetmelik hükümleri do ğ rultusunda; Kıyı kenar çizgisinden itibaren, kara yönündeki ilk 50 metrelik ş eridin, deniz tarafındaki 30 metrelik bölümün tamamı ile bu bölümün gerisinde kalan 20 metrelik bölüm yer yer ye ş il alan yer yer rekreasyon alanı olarak düzenlenmi ş tir. -  Kıyı kenar çizgisinin , kara yönündeki 2.50 metrelik ş eridi , günübirlik tesisi alanı olarak belirlenmi ş tir. -  Kıyı kenar çizgisinin kara yönündeki 2.50 metrelik ş eridinden daha geride kalan bölgelere ise onaylı nazım ve mevzii imar planı karalarına uyarak , yer yer turizm,yer yer konut fonksiyonları yüklenmi ş tir.

  Arazinin e ğ im derecesi,üzerinde yapılacak tüm yapıların deniz manzarasından maksimum düzeyde istifade etmesini sa ğ layacak derecededir.

  E ğ imli arazi kot farkından yararlanılarak,in ş a edilecek binalara , bodrum katı olu ş turabilme imkanı bulunmakta, dolayısı ile in ş aat kullanım alanını arttırabilmektedir.

  Yarıadanın, di ğ er tarafına göre rüzgar alan ve e ğ imi daha düzgün olan tarafında yer almaktadır.Hakim cephesi do ğ u yönünde olup, ta ş ınmaz gün boyu gün ı şığ ından istifade etmektedir.

  Kumsal,plaj ve marinalara yakın konumdadır.

  Turistik açıdan Türkiye’nin ve bölgenin önemli bir noktasında yer almaktadır.

  Çevresinde turistik tesis ve mesken yerle ş imleri bulunmaktadır.

  1/1000 lik imar planı hazırdır.Dolayısıyla imar sorunu bulunmamakta,arazi üzerinde hemen in ş aat yapılmayay hazır durumdadır.

  Kos adasına manzaralı ve adaya tekne ile ula ş ımı 10-15 dakikadır.

  Denize sıfır konumda ve ana karadan denize uzantısı bulunan, uzun kıyı ş eridi ve hakim deniz manzarası bulunan ender bulunabilecek imarlı arazidir.

  Yarımadanın di ğ er cephesine 5 yıldızlı otel yapılıyor olması, bölgenin hareketlili ğ ini ve cazibesini daha da arttıracak bir unsurdur.

  Arsa rayiç de ğ erinin yüksek oldu ğ u,tercih edilen bölgelerden birisi içinde yer almaktadır.

  Bölge altyapı hizmetlerinden istifade etmektedir.

  BÖLGEDEK İ EMLAK DE Ğ ERLER İ ÇOK YÜKSELMEKTED İ R.

  ARZ VE TALEP ÇOK FAZLADIR.

 

SATILIK ARSA EMSAL TABLOSU :

Para Birimi m2 Bölge Fiyat (x1000)
İstenen Fiyat (USD/m2) Özellik
USD 90000 3 23000 256 Yola yakın ,deniz manzaralı,imarlı
USD 60000 3 15000 250 Denize sıfır,imarlı
EURO 71000 3 12425 227 Denize yakın ,imarlı
EURO 85000 3 12500 191 Denizesıfır eğimli,imarlı
USD 4355 1 1000 230 imarlı,sınırlı deniz manz.denize 100mt
EURO 11300 1 3000 345 imarlı,denize sıfır
USD 6700 1 1708 256 imarlı,denize sıfır
USD 8780 1 1200 137 imarlı,denize sıfır
USD 4355 1 1500 344 imarlı,denize 60mt.
USD 93000 2 25000 269 imarlı,denize sıfır
USD 42000 4 12500 298 deniz manzaralı,imarlı
1.Karaincir 2.Akyarlar 3.Yalıkavak 4.Turgutreis

 

ARAZİ GÖRSELLERİ :

Leave a Reply

Your email address will not be published.